Votre panier est vide

Continuer vos achats

JIVR spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

JIVR  - inteligentny, bez łańcuchowy, składany rower ze wspomaganiem elektrycznym

Projekt dotyczy badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem nowego znacząco ulepszonego produktu w postaci inteligentnego, bez łańcuchowego, składanego roweru ze wspomaganiem elektrycznym. Projekt został podzielony na trzy etapy: 2 etapy badań przemysłowych oraz jeden etap prac rozwojowych. W ramach prac badawczych w pierwszych dwóch etapach przeprowadzone zostaną obliczenia analityczne, badania komputerowe – symulacyjne oraz badania laboratoryjne. Etap prac rozwojowych obejmuje dalszy rozwój opracowanych rozwiązań w kierunku zwiększenia wypracowanych parametrów na etapie badawczym gdzie wsparciem będą testy terenowe pilotażowej serii rowerów i zebrane w ich wyniku wnioski. Rezultaty tych prac posłużą do opracowania elektrycznego, bez łańcuchowego, składanego roweru, który cechować się będzie:

– zredukowaną masą konstrukcji,

– ergonomicznym modelem składania,

– kompaktowymi wymiarami złożonej konstrukcji,

– wydłużonym zasięgiem przejazdu wynikający z zmniejszenia masy konstrukcji, optymalizacji pracy napędu wspomagania elektrycznego, odzysku energii w procesie hamowania,

– systemem bezpieczeństwa; sterowania napędem na podstawie informacji o zmianie kąta/ przechyłu roweru w orientacji przestrzennej, podczas jazdy,

– dodatkowym przełożeniem.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój wnioskodawcy znacząco wzmacniając jego przewagę konkurencyjną poprzez poszerzenie oferty o znacząco ulepszony nowy produkt o nowych funkcjonalnościach które skupione w jednym produkcie znacząco przewyższają technologicznie rozwiązania konkurencyjne.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 595 666,00 zł

 

JIVR  - smart, chainless, foldable bike with electric pedal assistance

This project concerns industrial research and development towards the design and production of a new significantly improved product in the form of an intelligent, chainless, folding bicycle powered by electric assistance. The project was divided into three stages: two stages of industrial research and one stage of development activities. As part of the research work, the first two stages will focus on analytical calculations, computer simulations and laboratory tests. The third stage, focused on development, includes the further enhancement of current solutions. The work is designed to support the work completed in the research stage, and  data from field tests of the pilot series of bikes will be collected and analysed. The results of this work will be used to develop an electric, chainless, folding bicycle, which will be characterized by:

- reduced mass of the structure

- an ergonomic folding process

- compact dimensions of a complex structure

- extended range of travel resulting from the reduction of the weight of the structure, optimisation of the work of the electric power drive, energy recovery in the braking process

- security system; drive control based on information about the change of angle / roll of the bike in spatial orientation while riding

- additional gear ratio

Implementation of the project will have a positive impact on the applicant's development, significantly strengthening its competitive advantage by expanding the offer with an improved new product with new functionalities combined in one product that significantly outperforms competitive technologies.

Co-financing of the project from the EU: PLN 2 595 666.00